Verstoorde arbeidsrelatie

Een verstoorde arbeidsrelatie heeft niet alleen voor de betreffende werknemer, maar ook voor u als werkgever een grote impact. De spanningen kunnen hoog oplopen, bedrijfsprocessen en klantrelaties kunnen erdoor worden beïnvloed en tevens dreigt ziekmelding van de werknemer in veel gevallen. Dit betekent voor u veel onzekerheid, ook financieel gezien. Van een verstoorde arbeidsrelatie spreken we niet zomaar; er is pas sprake van wanneer geschillen een langdurige aard hebben en/of niet succesvol worden aangepakt. Het probleem is dus structureel en dus heel iets anders dan een enkele discussie of meningsverschil.

De consequenties van een verstoorde arbeidsrelatie voor u als werknemer

Gezien de verhoudingen gaat er vaak meer sympathie uit naar werknemers die zich in een verstoorde arbeidsrelatie bevinden. Echter heeft u als meerdere ook genoeg zorgen aan uw hoofd in een dergelijke situatie. Een verstoorde arbeidsrelatie leidt namelijk veelvuldig tot uitval van uw werknemer. Dit betekent een financiële tegenvaller en het herverdelen van de taken onder de rest van het personeel. Ook heeft u zich als werkgever aan diverse wetten en regelingen te houden.

Aanleidingen voor een verstoorde arbeidsrelatie

Om efficiënt aan het  oplossen van een verstoorde arbeidsrelatie te kunnen werken, is het ten eerste van belang om na te gaan hoe deze is ontstaan. Dit is in elke situatie weer anders. Een verstoorde arbeidsrelatie kan voortvloeien uit meningsverschillen en onduidelijkheden betreft taken en verantwoordelijkheden, een te hoge werkdruk of verschillen in persoonlijkheid en opvattingen. Ook als u zich zelf als werkgever niet of beperkt bewust bent van de problemen die uw werknemer ervaart, wordt vanuit goed werkgeverschap van u verlangd dat u zich inspant om dit te verbeteren.

Hoe zit het met de loonbetaling?

Vaak is het lastig om te bepalen wie of wat nu precies de oorzaak is van de verstoorde arbeidsrelatie. Wordt vastgesteld dat het de werkomstandigheden zijn die tot ziekmelding van de werknemer hebben geleid, dan dient u deze als werkgever door te blijven betalen. Er is dan sprake van situatieve arbeidsongeschiktheid. Kan de verstoorde arbeidsrelatie u niet worden aangerekend, dan dient uw werknemer gewoon op de werkvloer te verschijnen om aanspraak te blijven houden op zijn loon.

Het oplossen van een verstoorde arbeidsrelatie met behulp van arbeidsmediation

Een verstoorde arbeidsrelatie leidt niet zelden door de vaststelling van situatieve arbeidsongeschiktheid door de bedrijfsarts. Doorgaans adviseert deze een afkoelperiode, waarin de werknemer niet op de werkvloer verschijnt, maar wel onder begeleiding van arbeidsmediation met u in gesprek gaat. Een professionele arbeidsmediator is onpartijdig en neemt een neutrale houding in, in tegenstelling tot advocaten die tijdens een juridische procedure in de arm neemt. Mediation bij een verstoorde arbeidsrelatie is gericht op het herstellen van de werkrelatie en voortzetting van de samenwerking.

Kunt u een werknemer ontslaan?

In sommige gevallen kan een verstoorde arbeidsrelatie leiden tot ontslag. De verhoudingen moeten dan wel dusdanig verstoord zijn, dat in alle redelijkheid niet van u als werkgever kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst voort te blijven zetten. Dit betekent dat u moet kunnen aantonen dat u niet zelf de aanleiding bent voor de verstoring én dat u er alles aan heeft gedaan om de arbeidsverhoudingen te herstellen. Ook al leidt een verstoorde arbeidsverhouding uiteindelijk dus tot ontslag, is de inzet van mediation alsnog geboden om aan deze voorwaarden te kunnen voldoen.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Zet u mediation in wegens een verstoorde arbeidsrelatie? De inzet is altijd herstel van de relatie en voortzetting van de samenwerking. In de meeste gevallen lukt het om dit met behulp van mediation te bereiken. We spreken dan van herstelmediation. Komen beide partijen tot de conclusie dat er geen mogelijkheden bestaan om de arbeidsrelatie voort te zetten? Dan kan ontslag met wederzijds goedvinden een oplossing zijn. Uw arbeidsmediator begeleidt dan het exitproces. Deze weg kan  overigens niet worden ingeslagen wanneer er bij uw werknemer sprake is van een echte medische aandoening.

Arbeidsmediation door Mediation Firm

Mediation Firm is er voor u als werkgever. Of u nu op eigen initiatief arbeidsmediation wilt inschakelen of dit op advies van een bedrijfsarts doet, onze professionals nemen de situatie met u en uw werknemer door en ondersteunen u beiden in het doorbreken van de impasse. Het inzetten van arbeidsmediation bij een verstoorde arbeidsrelatie betekent een snellere en goedkopere aanpak dan het inslaan van een juridisch traject. Ook is arbeidsmediation erop gericht een uitkomst te vinden die voor beide partijen acceptabel zijn.