Het inzetten van mediation bij een teamconflict

Wanneer er in een team gewerkt wordt, is het natuurlijk onmogelijk dat iedereen altijd met elkaar op één lijn zit. Een gegeven dat op zich niet erg is, want het uitwisselen van visies en meningen is een sleutel tot succes. Echter kan een verschil soms onverhoopt in een conflict uitmonden. Een conflict is meer dan een eenvoudig meningsverschil, maar heeft zich tot een strijd tussen leden van het team ontwikkeld. Mediation bij een teamconflict voorkomt escalaties en alle gevolgen van dien.

De oorzaken van een teamconflict

Een teamconflict kan op verschillende manieren tot stand komen. Zo kan het zijn dat medewerkers een uiteenlopende visie op bepaalde zaken hebben, of dat ze het niet eens zijn over de doelstellingen die binnen het bedrijf de prioriteit verdienen. Ook kunnen er verschillen van inzicht over de te gebruiken methoden en werkwijzen bestaan en kan er sprake zijn van tegenstrijdige belangen. Een andere veelgehoorde oorzaak is een verandering in de bedrijfsomstandigheden.

Maar wat dacht u van strubbelingen in de privésfeer? Deze spanningen kunnen naar de werkvloer worden meegenomen. Ziekmelding ligt in alle hierboven beschreven situaties al gauw op de loer. Mediation bij een teamconflict reduceert de kans op (langdurig) ziekteverzuim, helpt escalatie voorkomen en is erop gericht teamleden binnen afzienbare tijd weer constructief met elkaar communiceren.

De gevolgen van teamconflict

Gezien de mogelijke gevolgen ervan aarzelen werkgevers tegenwoordig steeds minder vaak over het inschakelen van mediation bij een teamconflict. Een conflict op de werkvloer kan zich op verschillende manieren uiten. Behalve de toename van verzuim kan er ook een negatieve werksfeer ontstaan waarin wordt geroddeld en verschillende kampen ontstaan. Ook kan het zijn dat medewerkers vanwege hun verminderde motivatie slechter gaan functioneren. Dit kan van invloed zijn op de klantcontacten en de algehele bedrijfsuitstraling.

Als een conflict dergelijke proporties aanneemt, ontstaat er een erg onveilige werkomgeving. Mediation bij een teamconflict biedt dan uitkomst. Van groot belang is dat een conflict niet de kans krijgt om een eigen leven te leiden. Met andere woorden: mediation bij een teamconflict dient in een zo vroeg mogelijk stadium te worden ingezet. Zo heeft de methode de grootste kans van slagen en zal er ook na het afronden van de mediation bij een teamconflict geen zure nasmaak achterblijven.

Wat is de kracht van mediation bij een teamconflict?

Wanneer er sprake is van een arbeidsconflict in teamverband, hoeft dat lang niet altijd het einde van de wereld te betekenen. Een dergelijke situatie kunt u namelijk ook zien als een aanleiding voor een goed gesprek en het vergroten van de transparantie binnen een team. Behalve transparantie is ook openheid in het traject van mediation bij een teamconflict van groot belang. De mediator heeft een neutrale rol en is slechts gespreks- en procesbegeleider. Er wordt een klimaat gecreëerd waarin er constructief kan worden gesproken en waarin een nieuwe basis voor een sterk team kan worden gelegd.

Mediation bij een teamconflict: het voordeel van een externe arbeidsmediator

Mediation bij een teamconflict kan door zowel een interne als een externe mediator worden uitgevoerd. Die laatste heeft een aantal voordelen. Zo is de positie van een externe mediator nog neutraler dan die van een mediator die vanuit het bedrijf komt. Vooral werknemers vinden een externe bemiddelaar erg prettig. Mediation bij een teamconflict door een externe mediator betekent dat u met iemand in zee gaat die beperkte kennis van uw organisatie heeft. Bedrijfsgerelateerde kennis is echter niet nodig bij het oplossen van conflicten.

Tijdens de gesprekken i.h.k.v. mediation bij een teamconflict luisteren alle teamleden naar elkaar. Alleen al door elkaar de ruimte te geven om zonder onderbrekingen het verhaal te doen, leidt vaak tot verhelderende inzichten. De neutrale houding van de arbeidsmediator zorgt ervoor dat er ook voor de gezagsverhoudingen binnen het team wordt gecompenseerd.

Mediation heeft geen sturend, maar een inzicht verschaffend karakter

Een onafhankelijke mediator heeft ervaring in tal van sectoren en verkrijgt met scherpe observaties inzicht in de dynamiek die er binnen een team speelt. Dat is namelijk waar het bij mediation bij een teamconflict om draait. Een mediator heeft oog voor de individuele eigenschappen van elk teamlid, maar ook voor de onderlinge relaties van de teamleden. Welke patronen bestaan er en in hoeverre zijn die (dis)functioneel?

De niet-bruikbare patronen moeten vervolgens in een constructieve samenwerking worden omgebogen. Schakelt u mediation bij een teamconflict in, dan zal de neutrale mediator tal van oplossingsgerichte vragen stellen die elk teamlid doen inzien in hoeverre hij of zij in staat is om het conflict op te lossen. Mediation bij een teamconflict heeft dus geen sturend, maar een inzicht verschaffend karakter.

Wat levert mediation bij een teamconflict concreet op?

Als werkgever vraagt u zich wellicht af wat mediation bij een teamconflict nu concreet oplevert. Kort uitgelegd verschaft deze methode inzicht in de wijze van communicatie binnen uw team en het aandeel dat eenieder daarin heeft. De belangen van teamleden worden zichtbaar gemaakt en besproken en ook doelstellingen en verwachtingen worden verhelderd. Dit alles heeft als doel het herstel van de onderlinge communicatie en het vertrouwen en de terugkeer van het werkplezier. Dit betekent dus een betere sfeer én betere resultaten. Mediation is een kortdurend proces dan het conflict snel aanpakt.

Deelname van alle teamleden of vertegenwoordigers

Wanneer er sprake is van een teamconflict, dan zijn daar meerdere personen bij betrokken. Werkt u met relatief kleine teams, dan kunt u ertoe besluiten het hele team aan mediation i.h.k.v. het teamconflict te laten deelnemen. Is het team te groot om dit te doen, dan zullen er vertegenwoordigers moeten worden aangewezen. Is er sprake van het laatste, dan wordt er in een eerste fase uitgebreid stilgestaan bij de vraag welke personen dit moeten zijn. Mediation bij een teamconflict mondt -net als bij individuele conflicten- idealiter uit in een vaststellingsovereenkomst.