Mediation bij een arbeidsgeschil: wat is het en hoe werkt dit proces?

Vaak wordt er bij een arbeidsgeschil vooral gedacht aan de vervelende consequenties voor een werknemer, maar voor u als werkgever heeft dit vaak een net zo grote impact. Het is reëel dat u als werkgever tijdens uw loopbaan één of meerdere malen tegen een geschil aanloopt. Iets wat op zich niet vreemd is: waar meerdere mensen met elkaar samenwerken, kunnen altijd verschillen in inzicht en opvattingen bestaan. Een geschil ontstaat meestal doordat sluimerende conflicten niet of niet op tijd bij de wortel worden aangepakt. Mediation bij een arbeidsgeschil  heeft als doel de arbeidsrelatie weer te herstellen.

Oorzaken en gevolgen van arbeidsgeschillen

Een arbeidsgeschil kan om verschillende redenen ontstaan. Een vaak gehoorde reden is een gebrek aan adequate communicatie of een beperkte duidelijkheid omtrent de uit te voeren taken en de verwachtingen die daaruit voortvloeien. Uiteraard kunnen geschillen ook ontstaan door botsende persoonlijkheden en/of opvattingen. Een arbeidsgeschil, ook wel arbeidsconflict genoemd, kan een negatieve werksfeer veroorzaken. Niet alleen voor de betrokkenen, maar ook voor de overige collega’s. Niet zelden lijden prestaties onder de heersende situaties. Ook verzuim treedt vaak op.

Mediation bij een arbeidsgeschil: steeds vaker het advies van de arbo-arts

Wanneer de spanningen hoog oplopen, treedt er onder werknemers vaak verzuim op. Zij blijven thuis uit protest, of voelen zich door de ontstane situatie (tijdelijk) niet meer in staat om op de werkvloer te verschijnen. Een arbo-arts zal moeten beoordelen of de werksituatie inderdaad debet is aan de ziekmelding van de betreffende medewerker. Is dit het geval, dan wordt tegenwoordig altijd mediation bij een arbeidsgeschil geadviseerd. Voor mediation bij een arbeidsgeschil kunt u het beste een externe mediator in de arm nemen. Deze kan de meest neutrale positie mogelijk aannemen.

Situatieve arbeidsongeschiktheid

Wanneer de arbo-arts geen medische ziekte in enge zin vaststelt bij een medewerker, maar wel van mening is dat de werksituatie in ieder geval voor een zeer aanzienlijk deel ten grondslag ligt aan de ziekmelding, betaalt u als werkgever het salaris van de betreffende persoon door. Dit type verzuim noemen we situatieve arbeidsongeschiktheid. Vanzelfsprekend bent u er bij gebaat zo snel mogelijk een re-integratietraject te starten. Mediation bij een arbeidsgeschil is een procedure die snel kan worden opgestart en afgerond.

Mediation bij een arbeidsgeschil dat u niet als dusdanig ervaart

Mediation bij een arbeidsgeschil vindt plaats in de zogeheten afkoelperiode. Dit is de periode waarin uw medewerker niet op de werkvloer aanwezig is vanwege situatieve arbeidsongeschiktheid. Zelfs als u het conflict niet of nauwelijks ervaart, is het toch belangrijk met mediation i.h.k.v. het arbeidsgeschil te starten. Enerzijds omdat u uw medewerker het liefst zo snel mogelijk weer ziet terugkeren op de werkvloer. Anderzijds omdat u als werkgever -wanneer onverhoopt blijkt dat u niet meer nader tot elkaar kunt komen- moet kunnen aantonen dat u er alles aan heeft gedaan om de re-integratie te bevorderen.

Wet Verbetering Poortwachter

Het belang van de inzet van mediation bij een arbeidsgeschil is sterker geworden sinds de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet heeft als doel langdurig verzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht uw conflict onverhoopt uitmonden in een gang naar de rechter, dan staat u sterker wanneer u uw ‘goed werkgeverschap’ kunt aantonen. Dit betekent onder andere mediation bij een arbeidsgeschil inzetten, zeker wanneer een arbo-arts daartoe adviseert. Onthoudt u ook, dat het belangrijk is alle door u ondernomen stappen in een dossier bij te houden.

Hoe gaat mediation bij een arbeidsgeschil in zijn werk?

Het proces van mediation bij een arbeidsgeschil start altijd met het tekenen van een overeenkomst. Hierin staat onder andere de vertrouwelijkheid van de gesprekken beschreven, net als het feit dat deelname op geheel vrijwillige basis geschiedt. Daarna gaat mediation bij een arbeidsgeschil van start met de individuele gesprekken tussen elke partij en de arbeidsmediator. In een volgende stap gaan de gezamenlijke gesprekken van start. Mediation bij een arbeidsgeschil wordt uitgevoerd door een neutrale mediator die de communicatie tussen beide partijen faciliteert, maar geen sturende rol heeft.

De mogelijke uitkomsten van mediation bij een arbeidsgeschil

Wie aan mediation bij een arbeidsgeschil denkt, denkt vrijwel automatisch aan het herstel van de werkrelatie en voortzetting van het samenwerkingsverband. Dit wordt ook wel herstel mediation genoemd en is altijd de initiële insteek van het traject. Blijkt echter dan een continuering van de samenwerking niet mogelijk is? Dan neemt mediation bij een arbeidsgeschil de vorm van exit mediation aan. In dat geval leidt de arbeidsmediator de onderhandelingen omtrent het toekomstige scheiden van de wegen. Mediation bij een arbeidsgeschil leidt altijd tot een vaststellingsovereenkomst, waarin onderling gemaakte afspraken duidelijk zijn uiteengezet.