Mediation bij een arbeidsconflict in Utrecht en omgeving

Is er sprake van wrijving tussen u en een van uw werknemers? Mediation bij een arbeidsconflict in Utrecht en omgeving is erop gericht deze spanningen en conflicten op te lossen. Niet zelden wordt mediation op advies van een bedrijfsarts ingezet, maar u en/of uw werknemer kunnen hiertoe ook zelf het initiatief nemen. Schakelt u mediation bij een arbeidsconflict in Utrecht in, dan zal een onafhankelijke bemiddelaar trachten de communicatie tussen u beiden te herstellen, om vervolgens te kunnen werken aan een duurzame oplossing van het conflict. Een oplossing waarmee beide partijen tevreden zijn.

Hoe kan een arbeidsconflict ontstaan?

Mediation bij een arbeidsconflict in Utrecht kan om verschillende redenen worden ingezet. Wrijving tussen u en uw werknemer kan namelijk diverse oorzaken hebben. In veel gevallen is de werkgever ontevreden over de prestaties van de werknemer, maar ook een ontoereikende communicatie, veranderende werkomstandigheden en verschillen in karakter en persoonlijke opvattingen kunnen aanleiding zijn voor mediation bij een arbeidsconflict in Utrecht. Niet zelden vloeit hier een ziekmelding uit voort. Des te meer reden voor u als werkgever om mediation in te schakelen.

De toegevoegde waarde van mediation bij een arbeidsconflict in Utrecht

Inherent aan een arbeidsconflict zijn de hoogoplopende emoties bij beide partijen. Het behoeft geen uitleg dat deze sterke emoties de communicatie tussen u en uw werknemer behoorlijk in de weg staan. Sterker nog, soms lijkt dit haast wel onmogelijk. Het inzetten van mediation bij een arbeidsconflict in Utrecht en omgeving wil niet zeggen dat deze emoties van de tafel worden geveegd. Gevoelens en standpunten krijgen voldoende aandacht, maar zullen door de bemiddelaar dusdanig worden gereguleerd, dat communicatie mogelijk blijft. Mediation bij een arbeidsconflict in Utrecht wordt uitgevoerd door een ervaren professional die altijd een volledig neutrale positie heeft.

Een arbeidsconflict ombuigen in een duurzame oplossing voor beiden

Waar mediation bij een arbeidsconflict in Utrecht toe leidt? Door het bespreken van de ideeën en opvattingen van u en uw werknemer wordt er begripvol met elkaar omgegaan en kan er oplossingsgericht worden gewerkt. Dit betekent niet alleen dat mediation bij een arbeidsconflict in Utrecht de lucht klaart, maar ook een oplossing creëert waarmee beide partijen in de toekomst verder kunnen. Middels de gesprekken die een arbeidsmediator op gang weet te krijgen, blijken overtuigingen vaak helemaal niet zo ver uit elkaar te liggen.

Waarom is het beter om een juridische procedure te vermijden?

Heeft u als werkgever te maken met een arbeidsconflict? Niet zelden wordt de impact van deze situatie op uw bedrijf en u als persoon onderschat. Er wordt vanuit gegaan dat u door uw leidinggevende functie toch niet aan het kortste eind zult trekken. Echter zijn de gevolgen van een arbeidsconflict ook voor u vele malen groter dan de buitenwereld vaak denkt. Behalve de emotionele consequenties speelt ook de financiële kant voor u logischerwijs een belangrijke rol. Niet zelden is een werkgever dan ook geneigd om zo snel mogelijk een juridische procedure te starten om zo deze situatie te kunnen afsluiten.

Toch is dat in de meeste gevallen niet verstandig. In een rechtszaak komt u namelijk lijnrecht tegenover uw werknemer te staan. Het probleem verandert zo in enkel een juridische kwestie, zonder oog te hebben voor de werkrelatie tussen u beiden. Ook de communicatie wordt zo op geen enkele wijze bevorderd. Mediation bij een arbeidsconflict in Utrecht en omgeving pakt het juist anders aan: hierbij gaat het niet om wetten en protocollen, maar om wederzijds begrip. Dankzij een constructieve insteek kunnen u en uw werknemer aan een oplossing van het probleem werken.

Mediation bij een arbeidsconflict in Utrecht is vrijwillig

Of mediation bij een arbeidsconflict in Utrecht nu door de bedrijfsarts is geadviseerd, of dat u en/of uw werknemer daar zelf het initiatief toe hebben genomen, altijd geldt dat mediation op geheel vrijwillige basis plaatsvindt. Ook wanneer het vooral uw werknemer is die het gevoel heeft dat er sprake is van een arbeidsconflict, doet u er goed aan toch gehoor te geven aan zijn of haar verzoek. Dit heeft niet alleen een positief effect op de beoogde verdere samenwerking in de toekomst, maar geeft u ook een sterkere positie wanneer mediation bij een arbeidsconflict in Utrecht onverhoopt niet tot een oplossing leidt en een juridische procedure moet worden gestart.

Hoe gaat mediation bij een arbeidsconflict in Utrecht en omgeving in zijn werk?

Omdat mediation bij een arbeidsconflict in Utrecht en omgeving een vrijwillig karakter heeft, kan deze -alhoewel dat uiteraard niet de insteek is- ook voortijdig worden beëindigd. U bent echter nergens toe verplicht. Voorafgaand aan de start van de eigenlijke mediation tekent u een overeenkomst. Daarmee verklaart u onder andere dat u zich zult houden aan de geheimhoudingsplicht. Vervolgens vinden er individuele gesprekken plaats en daarna neemt u plaats aan dezelfde tafel als uw werknemer. Mediation bij een arbeidsconflict in Utrecht doorloopt altijd dezelfde stappen.

Herstelmediation en exitmediation

Mediation bij een arbeidsconflict in Utrecht kan twee mogelijke uitkomsten hebben. De bemiddeling kan namelijk leiden tot een voortzetting, maar ook tot een beëindiging van de samenwerking. We noemen deze vormen respectievelijk herstelmediation en exitmediation. Beide vormen monden uiteindelijk uit in het tekenen van een overeenkomst, die bindend van karakter is. In deze overeenkomst wordt ofwel de gezamenlijke oplossing voor het arbeidsconflict, ofwel het scheiden der wegen beschreven. Is er sprake van het laatste, dan zal de mediator de onderhandelingen rondom de ‘scheiding’ leiden. Heeft u vragen over mediation bij een arbeidsconflict in Utrecht? Aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.