Mediation bij een arbeidsconflict in Amsterdam

Waar mensen met elkaar samenwerken, kunnen conflicten ontstaan. Vaak blijven deze redelijk onschuldig en kunnen ze met behulp van een goed gesprek weer worden opgelost. Lukt dit echter niet en wacht u te lang met het oplossen ervan, dan wordt het des te moeilijker. Komt u er met uw werknemer niet meer uit, dan kunt u de hulp van mediation bij een arbeidsconflict in Amsterdam inschakelen. Uit onderzoek is gebleken dat mediation bij een arbeidsconflict in Amsterdam meer dan 80% kans van slagen heeft.

Van schadelijke situatie naar oplossing op maat

Een conflict op het werk heeft niet zelden een hevige impact. Ook op u als werkgever, al wordt dat door de buitenwereld maar weinig erkend. Een arbeidsconflict leidt tot verminderde werkvreugde en productiviteit en kan zelfs klantrelaties en het bedrijfsimago schaden. Zaken die u als werkgever koste wat kost wilt voorkomen. Om tijd, geld en energie nu en in de toekomst niet te hoeven verkwisten, schakelt u de hulp van mediation bij een arbeidsconflict in Amsterdam in. Een mediator is een onafhankelijke en neutrale partij die het gesprek tussen u beiden faciliteert en zo bijdraagt aan de totstandkoming van een oplossing op maat.

Wanneer is mediation bij een arbeidsconflict in Amsterdam geboden?

Mediation bij een arbeidsconflict in Amsterdam kan om verschillende redenen worden ingeschakeld. Conflicten kunnen namelijk door uiteenlopende aanleidingen ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld een meningsverschil over de invulling van een functie betreffen, net als het niet op één lijn zitten wat betreft een re-integratietraject, miscommunicatie, een disbalans tussen werk en privé en een verstoorde arbeidsrelatie als gevolg van verschillen in karakter en/of persoonlijke opvattingen. Kiest u voor mediation bij een arbeidsconflict in Amsterdam door Mediation Firm, dan gaat u altijd de samenwerking aan met een in het MfN-register opgenomen professional.

Een prettiger alternatief voor de juridische route

Mediation bij een arbeidsconflict in Amsterdam of omgeving betreft een vorm van geschillenbeslechting, maar dan zonder de tussenkomst van een rechter. De mediator is een deskundige jurist die u en uw werknemer helpt tot een gezamenlijke oplossing te komen. Een mediator weet wat betreft juridische zaken van de hoed en de rand en heeft de communicatieve kwaliteiten om het gesprek tussen beide partijen te sturen. Nooit neemt een mediator een partijdige houding aan; mediation bij een arbeidsconflict in Amsterdam heeft niet als doel één, maar twee winnaars uit de bus te laten komen.

Mediation bij een arbeidsconflict in Amsterdam: niet verplicht, wél warm aanbevolen

Mediation wegens een arbeidsconflict in Amsterdam wordt vaak door een bedrijfsarts aanbevolen, wanneer deze heeft geconcludeerd dat een zieke werknemer niet ziek in enge zin is, maar klachten ervaart wegens de werksituatie en hierdoor niet kan functioneren. Ook als u zich zelf niet bewust bent van het conflict, of deze aanzienlijk minder ernstig inschat, is het voor u als werkgever van belang hier toch gehoor aan te geven. Dit is belangrijk voor de toekomstige samenwerking én -in het geval uw wegen toch scheiden- van belang om te kunnen aantonen dat u er alles aan heeft gedaan om de werkrelatie te verbeteren.

Werkwijze en mogelijke uitkomsten

Het traject van mediation i.h.k.v. een arbeidsconflict in Amsterdam kan worden verdeeld in verschillende fasen. Voorafgaand aan de eigenlijke mediation zal altijd met aparte gesprekken worden gestart. Zo kunt u in een veilige omgeving vertellen hoe u zich voelt en hoe volgens u de vork in de steel zit. Individuele gesprekken vinden ook plaats met uw werknemer. In een volgende fase gaat u gezamenlijk rond de tafel zitten om een open gesprek te voeren en naar oplossingen te zoeken. Afspraken naar aanleiding hiervan worden in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd.

Mediaton bij een arbeidsconflict in Amsterdam kent drie mogelijke uitkomsten:

  • de werknemer keert terug naar zijn of haar werkplek, onder bepaalde gestelde voorwaarden
  • de werknemer blijft werkzaam, maar vervolgt zijn loopbaan op een andere afdeling
  • middels een vaststellingsovereenkomst wordt besloten dat de medewerker op zoek gaat naar een andere baan

In het laatste geval is er sprake van exitmediation. Herstelmediation, dus voortzetting van de arbeidsrelatie, is altijd de aanvankelijke insteek van mediation bij een arbeidsconflict in Amsterdam.

De voordelen van mediation bij een arbeidsconflict in Amsterdam

Het inschakelen van mediation bij een arbeidsconflict in Amsterdam heeft voor u als werkgever meerdere voordelen. Zo wordt er nooit iets voor u besloten, maar houdt u zelf de touwtjes in handen. De gesprekken zijn vertrouwelijk van aard, zodat de inhoud ervan nooit naar buiten zal worden gebracht. Dankzij het informele karakter van mediation bij een arbeidsconflict in Amsterdam blijven de verhoudingen tussen u en uw werknemer doorgaans behouden. Ook is mediation een stuk sneller dan een juridische procedure en zijn de kosten aanzienlijk lager.